دیود 1/5KE200A

3,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:189
موارد موجود:168

دیود 10A10

2,200 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:220
موارد موجود:30

دیود 6A10

1,750 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:638
موارد موجود:604

دیود 1N5408

1,100 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:260
موارد موجود:70

دیود UF4007

450 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:1700
موارد موجود:300

دیود FR107

400 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:850
موارد موجود:950

دیود 1N4007

320 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:2150
موارد موجود:850

دیود M7/1N4007 SMD

240 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:2000
موارد موجود:1000

دیود 1N4148

160 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:31100
موارد موجود:18900