خازن 2/2UF-50V-225j50 MKT

7,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:180
موارد موجود:140

خازن 1UF/100V/105j100 MKT

2,500 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:2359
موارد موجود:891

خازن 220nf/100V/224j100 MKT

900 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:1180
موارد موجود:410

خازن 330nf/100V/334j100 MKT

800 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:2201
موارد موجود:1000

خازن 100nF/100V/104j100 MKT

700 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:1290
موارد موجود:930

خازن 10nF/100V/103j100 MKT

650 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:2550
موارد موجود:700

خازن 4/7nF-100V-472j100 MKT

600 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:1960
موارد موجود:990

خازن 1/5nF-100V-152j100 MKT

570 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:1997
موارد موجود:983

خازن 1nF/100V/102j100 MKT

550 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:2630
موارد موجود:930