خازن330nf/100V/334j100 MKT

۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

خازن220nf/100V/224j100 MKT

۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

خازن4.7nF/100V/472j100 MKT

۶۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

خازن1.5nF/100V/152j100 MKT

۵۷۰ تومان
افزودن به سبد خرید

خازن2.2UF/63V/225j63 MKT

۶,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

خازن1nF/100V/102j100 MKT

۵۵۰ تومان
افزودن به سبد خرید

خازن10nF/100V/103j100 MKT

۶۵۰ تومان
افزودن به سبد خرید

خازن100nF/100V/104j100 MKT

۷۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

خازن1UF/100V/105j100 MKT

۲,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید