خازن سرامیکی 10nf-3kv/103

750 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:1740
موارد موجود:780

خازن سرامیکی 220pf-3kv/221k

700 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:850
موارد موجود:680

خازن سرامیکی 470pf-3kv/471k

700 تومان

خازن سرامیکی 470pf-2kv/471k

500 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:4000
موارد موجود:1000

خازن سرامیکی 1nf-3kv/102k

500 تومان

خازن سرامیکی 1nf-2kv/102

450 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:2050
موارد موجود:870

خازن سرامیکی 220pf-2kv/221k

450 تومان