ترانزیستور ztx649

30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:350
موارد موجود:30

ترانزیستور BD136 اورجینال فرچایلد

12,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:400
موارد موجود:200

ترانزیستور ztx651

9,500 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:103
موارد موجود:2

ترانزیستور C2073/2SC2073

6,500 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:185
موارد موجود:18

ترانزیستور TIP42C

3,000 تومان

ترانزیستور TIP127

2,950 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:65
موارد موجود:45

ترانزیستور BD136 DIP کپی

2,500 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:300
موارد موجود:100

اپتوکوپلر EL817/817C

1,400 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:404
موارد موجود:191

ترانزیستور 2N5551

900 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:1610
موارد موجود:950

ترانزیستور SS8550/S8550 DIP

620 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:1505
موارد موجود:915

ترانزیستور S8050 DIP

600 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:1885
موارد موجود:895

ترانزیستور S8550 SMD

520 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:4000
موارد موجود:1000