ماسفت 60R060P7/IPW60R060P7

138,000 تومان

ماسفت 47N60C3

135,200 تومان

ماسفت STW3N150

62,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:113
موارد موجود:10

ماسفت GP60S50X

60,000 تومان

ماسفت 23N50 FUJI

54,600 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:1772
موارد موجود:210

ماسفت K2611/2SK2611

51,500 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:166
موارد موجود:57

ماسفت K2837/TTK2837

51,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:364
موارد موجود:48

ماسفت FMH11N90E/11N90E

49,000 تومان

ماسفت 18N50 ON

47,800 تومان

ماسفت K3878/2SK3878 TOSHIBA

43,500 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:423
موارد موجود:75

ماسفت 18N50 SILAN

40,900 تومان

ماسفت 16N50E FUJI

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:272
موارد موجود:79