آی سی CA3140EZ/CA3140

۲۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

آی سی آپ امپ LM324N

۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

آی سی UC2843BN/UC2843 DIP

۱۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

آی سی LNK626PG DIP

۲۸,۳۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

آی سی HCPL3120 DIP

۲۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

آی سی UC3895DW SMD

۷۰,۰۰۰ تومان

آی سی TC4424/TC4424CPA DIP

۸۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

آی سی TC4427CPA/TC4427 DIP

۲۹,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

آی سی UC2844BN/UC2844 DIP

۸,۵۰۰ تومان

آی سی SG3526N/SG3526 DIP

۳۴,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

آی سی UC3854N DIP

۴۰,۲۰۰ تومان

آی سی UC2845BN/UC2845 DIP

۲۷,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

آی سی UC3845BD1 SMD

۹,۴۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

آی سی UC3843BD1 SMD

۸,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

آی سی UC3844B/UC3844 DIP

۹,۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

آی سی UC3844BD1 SMD

۷,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

آی سی UC3845B/UC3845 DIP

۵,۹۵۰ تومان
افزودن به سبد خرید

آی سی UC3843B/UC3843 DIP

۶,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

آی سی UC3842B/UC3842 DIP

۶,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

آی سی TC4420/TC4420CPA

۳۳,۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

آی سی تغذیه دوبل و تک 24 ولت

۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

آی سی TOP244PN DIP

۷۸,۴۰۰ تومان

آی سی UC3846DW SMD

۳۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

آی سی UC3846N/UC3846 DIP

۴۰,۴۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید