#محصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی تومان
تومان
امضا و مهر فروشگاه
امضا و مهر مشتری